Aanbevolen: zo mooi en ontroerend geschreven!

Een halve dochter...

zondag 11 oktober 2015

The Gender Tag Project

The Gender Tag Project is een initiatief van de Amerikaanse Ashley Wylde (http://ashleywylde.com/videos/the-gender-tag-project/) waarin mensen wordt aangemoedigd een set van 10 vragen te beantwoorden over hun ervaringen met 'gender' in de vorm van een YouTube video. Met 'gender' wordt bedoeld het geheel van sociale, culturele, gedrags- en identiteitsaspecten van een sekse, ter onderscheiding van lichamelijke en biologische aspecten. De Gender Tag video's zijn verzameld in een YouTube playlist genaamd "The Gender Tag Project". Aangezien het Engelstalig is heb ik ervoor gekozen om de 10 vragen te beantwoorden in de vorm van deze blogpost, waarbij ik de Engelstalige vragen letterlijk heb overgenomen. Wellicht dat ik na het beantwoorden van de vragen deze alsnog in het Engels als YouTube fimpje opneem, maar in deze fase vind ik het belangrijker om mijn gevoelens en ervaringen goed onder woorden te brengen en dat lukt mij niet in een vreemde taal.

Vraag 1 How do you self-identify your gender, and what does that definition mean to you?
Het zal de meesten van jullie niet verbazen dat ik mezelf beschouw als man én vrouw of als man noch vrouw. Ik zie mezelf als iemand die zich duidelijk tussen beide geslachten in beweegt. Ik heb weliswaar het lichaam van een man, maar qua gevoelsleven voel ik mij meer verwant aan een vrouw. Het liefst zou ik worden geregistreerd als derde sekse, bijvoorbeeld als transgender. In de Volkskrant van afgelopen weekend (3 en 4 oktober 2015) stond het artikel "Nooit meer hokje m/v hoeven aankruisen" waarin aandacht werd gevraagd voor de transgenders. Conclusie: "Voor de transgender die tussen de seksen in zit is weinig begrip." En laat dat nu precies de positie zijn die ik inneem.

Vraag 2 What pronouns honour you?
Ik word op dit moment aangesproken met 'hij' en met 'hem', met de mannelijke aanspreekvorm dus. Daar heb ik vooralsnog geen problemen mee, omdat ik mij realiseer dat ik voor buitenstaanders nu eenmaal het meeste weg heb van een man. Ik werd overigens een paar maanden geleden bij de huidtherapeut aangesproken met mevrouw Verdegem en dat vond ik eerlijk gezegd ook wel wat vreemd klinken. Maar dat kan een kwestie van gewenning zijn.

Vraag 3 Describe the style of clothing that you most often wear
Sinds enige maandnen ben ik druk doende om mijn mannengarderobe in te ruilen voor een (androgyne) garderobe die wat beter past bij mijn identiteit, beter, bij mijn gender. Ik draag niet langer overhemden, mannenpakken en mannenschoenen, kleding die jaren heb gedragen omdat dat nu eenmaal van mij werd verwacht. Of eigenlijk, waarvan ik dacht dat het van mij werd verwacht. Ik draag nu vooral skinny jeans, laarsjes met hakken, damescolbertjes met daaronder getailleerde shirtjes. Kortom, kleding met een duidelijke vrouwelijke stijl.

Vraag 4 Talk about your choices with body hair. How do you style your hair? Have you facial hair? What do you chose to shave, or chose not to shave?
Over mijn hoofdhaar hoef ik het niet te hebben, omdat ik al vroegtijdig met lede ogen moest aanzien dat ik kaal werd. Het voelt enigszins onrechtvaardig: mij het lichaam van een man toewijzen maar het gevoelsleven van een vrouw en vervolgens zorgen voor vroegtijdige kaalheid. Ik heb weliswaar twee pruiken tot mijn beschikking, maar het dragen van pruiken voelt kunstmatig. Met het dragen van die pruiken lijkt het of ik een ander ben, terwijl ik juist naarstig op zoek ben naar mijzelf.

Vraag 5 Talk about cosmetics. Do you chose to wear makeup? Do you paint your nails? What types of soaps and perfumes do you use if any?
Ik ga eigenlijk nooit zonder make-up de deur uit en als ik zeg make-up bedoel ik ook de hele ratteplan: ik start met een dagcrème, met daarover een foundation die ik op bepaalde plekken combineer met een neutralizer om de donkere plekken te maskeren. Ik gebruik verder wenkbrauwpoeder, oogschaduw, oogpotlood, mascara, bronzing poeder, blusher en lipstick. Ja, dat is inderdaad best een hele lijst. Nu begrijp ik ook dat ik iedere ochtend een half uur nodig heb om dat alles op mijn gezicht te smeren ;-).

Vraag 6 Have you experienced being misgendered? If so, how often?
Met 'misgendered' wordt hier bedoeld dat een vrouw wordt aangezien voor een man en vice versa. Die vraag kan ik feitelijk niet beantwoorden, omdat ik mezelf noch man, noch vrouw voel, dan wel beiden tegelijk. In die zin kun je met mij vele kanten op. Dat betekent tevens dat het begrip 'misgendered' niet op mij van toepassing is, zoals in het dagelijkse leven wel meer dingen niet op mij van toepassing zijn.

Vraag 7 Do you experience dysphoria? How does that affect you?
Er is sprake van genderdysforie wanneer een persoon zich niet prettig voelt omdat er een mismatch is tussen zijn/haar biologische sekse en zijn/haar gender identiteit. Daar heb ik wel degelijk mee te maken, omdat het gevoel overwegend (maar niet uitsluitend) een vrouw te zijn, haaks staat op mijn lichaam dat van een man is, oftewel mijn biologische sekse, zoals die is vastgesteld bij mijn geboorte. Met die mismatch worstel ik al jaren, eigenlijk al van jongs af aan. Ik voelde als jongetje van vijf al dat er iets niet klopte en dat ik dingen leuk vond die doorgaans alleen meisjes leuk vonden. Of het nu ging om speelgoed of kleding ging. Om mijn gevoel en mijn biologische sekse enigszins in evenwicht te brengen, droeg ik in het geheim meisjeskleren, maakte ik mij op en lakte ik mijn nagels, dat alles in een poging die mismatch ongedaan te maken. Echter, dat kon in mijn beleving alleen in het geniep, omdat ik zeker wist te weten dat mijn directe omgeving mijn afwijkende gedrag niet zou tolereren. In die zin ben ik heel lang, heel eenzaam en bij tijd en wijle erg verdrietig geweest (overigens zonder dat anderen daarvan op de hoogte waren). Ik heb tot ver in de volwassenheid een dubbelleven geleid waar alleen mijn huidige vrouw weet van had. Zelfs mijn ouders en broers wisten tot voor kort van niets. En ja, dat neem je mee in je ontwikkeling van mens. Hoe dat precies heeft uitgewerkt, kan ik niet zeggen. Maar is wel degelijk "food for thought".

Vraag 8 Talk about children. Are you interested in having children. Would you like to carry a child if that were an option to you?
Ik ben getrouwd en heb twee kinderen, een zoon van 23 en een dochter van 17 jaar. En nee, ik heb absoluut niet de behoefte om zelf een kind te baren ;-)

Vraag 9 Talk about money. Is it important to you to provide for a family financially if you choose to have one? Is it important to you to earn more than any partner you may have?
Ik ben allesbehalve ambitieus. Natuurlijk wil ik graag dat mijn vrouw en kinderen niets tekort komen en volgens mij ben ik daarin wel geslaagd. En nee, ik zou er absoluut geen probleem mee hebben indien mijn vrouw meer zou verdienen dan ik.

Vraag 10 Anything else you wnat to share about your experience with gender?
Deze hele blog gaat over mijn ervaringen en gevoelens als transgender en daar zit het woord 'gender' niet voor niets in. Het voert te ver om mijn worsteling als transgender hier samen te vatten. Daarvoor is het handiger om de verschillende blogposts terug te lezen. Ik hoop dat daarin mijn zoektocht naar mezelf naar voren komt, mijn twijfels en mijn diepste angsten, maar zeker ook de leuke momenten en mijn groei als mens die niets liever wil dan zichzelf zijn in harmonie met zijn dierbaren. Of zoals Loesje ooit heeft gezegd: "Transgender, niet omdat ik anders wil zijn, maar omdat ik mezelf wil zijn."

The Gender Tag Project

The Gender Tag Project is an initiative of the American Ashley Wylde (http://ashleywylde.com/videos/the-gender-tag-project/) in which people are encouraged to answer a set of 10 questions about their experiences with 'gender' in the form of a YouTube video. The term 'gender' refers to the totality of social, cultural, behavioral and identity aspects of sexe, as distinct from physical and biological aspects. The Gender Tag videos are collected in a YouTube playlist called "The Gender Tag Project". As the language is English, I have chosen to answer the 10 questions in the form of this blog post. Perhaps that after answering the questions I may decide to make that YouTube short film after all, but at this stage I think it is important to describe my feelings and experiences accurately and I will not succeed in a foreign language.

Question 1 How do you self-identify your gender, and what does that definition mean to you?
It will not surprise most of you that I consider myself as a man ánd woman or as a man nor a woman. I define myself as someone who is clearly in between both sexes. I admittedly have the body of a man, but in terms of emotions I feel more akin to a woman. I would love to be registered as a third gender, such as transgender. In the Volkskrant (a Dutch newspaper) last weekend (3 and 4 October 2015) there was an article "Never again having to tick F of M" which drew attention to transgenders. Conclusion: "For transgendered people who live in between the sexes there is little understanding." And that is exactly the position that I have.

Question 2: What pronouns honor you?
I am currently addressed as 'he' and 'him', with the male form so to speak. I have no problems with that yet, because I realize that for outsiders I simply have the characteristics of a man. A few months ago however I was addressed at the dermatologist with Mrs. Verdegem and I thought it sounded a little odd. But that may be a matter of getting used to it.

Question 3 Describe the style of Clothing that you must wear or at
For the last few months I have been working on changing my wardrobe from a man to a more androgynous wardrobe that fits better with my identity, better, with my gender. I do not wear shirts, men's suits and men's shoes any longer, clothing that I have worn for years because that was expected of me. Or rather, I thought it was expected of me. Nowadays I wear skinny jeans, boots with heels, ladies suit-jacket  with tailored shirts. In short, clothing with a distinct feminine style.

Question 4 Talk about your choices with body hair. How do you style your hair? Have you facial hair? What do you chose to shave, or chose not to shave?
I don't have to discuss my hair, because sorrowly enough I knew that I was going to be bald. It feels somewhat unfair: to be assigned a man's body, but the emotional life of a woman and then be confronted with premature baldness. I do have two wigs at my disposal, but wearing wigs feels artificial. Wearing these wigs I feel like being someone else, while being desperately seeking for myself.

Question 5 Talk about cosmetics. Do you chose to wear makeup? Do you paint your nails? What types of soaps and perfumes do you use if any?
I never leave the house without make-up and when I say make-up I mean the whole stuff: I start with a moisturizer, next a foundation that I combine with a neutralizer to mask the dark spots . I use eyebrow powder, eye shadow, eyeliner, mascara, bronzing powder, blusher and lipstick. Yes, that is indeed quite a long list. Now I understand that I need half an hour every morning to put all that on my face ;-).

Question 6 Have you experienced being misgendered? If so, how often?
With 'misgendered' is meant that a woman is mistaken for a man and vice versa. That is a question I cannot  answer, because I am neither a man nor woman, or both at the same time. In that sense you can go any direction with me. This also means that the concept 'misgendered 'does not apply to me, like many things do not apply to me in my everyday life.

Question 7 Do you experience dysphoria? How does that affect you?
Gender dysphoria means that a person does not feel comfortable because there is a mismatch between his / her biological sex and his / her gender identity. That actually is something I have to deal with, because the predominantly feeling (but not exclusively) to be a woman, doesn't match my male body, or my biological sex, as determined at birth. I have been struggling with that mismatch since I was little child. As a 'boy' of five I already felt that something was wrong and that I liked things that typically only girls were supposed to like, whether it were toys or clothing. To put my feelings and my biological sex somewhat on balance, I wore girls clothes secretly, I used my mothers make-up and I polished my nails, in an attempt to undo this mismatch. However, it could only be done secretly, because I knew for sure that my environment would not tolerate my deviant behavior. In that respect for a long time I was very lonely and sad (and nobody was aware of it). For years I led a double life only my current wife was aware of. Even my parents and two brothers knew nothing of until recently. And yes, that does influence your development as a human being. How it has worked out exactly, I can not say. But is indeed "food for thought".

Question 8 Talk about children. Are you interested in having children. Would you like to carry a child If That Were an option to you?
I am married and have two children, a son 23 and a daughter of 17 years. And no, I definitely don't feel the need to carry a child myself ;-)

Question 9: Talk about money. Is it important to you to providence for a family financially if you choose to have one? Is it important to you to earn more than any partner You May have?
I am everything but ambitious. Of course, I want my wife and children to have a good life financially and I think I have succeeded. And no, I wouldn't mind at all if my wife would earn more than I would.

Question 10 Anything else you wnat to share about your experience with gender?
This whole blog is about my experiences and feelings as a transgender and the word 'gender' isn't in it for nothing. It would take too long to summarize my struggle as a transgender here. I would say read my posts in this blog. I hope that is those posts my search for myself  will emerge, including my doubts and my deepest fears, but also the good times and my growth as a person, who wants nothing more than to be myself in harmony with my loved ones. Or as Loesje stipulates on one of her posters: "Transgender, not because I want to be different, but because I want to be myself."

8 reacties:

Claudia zei

Ik vind dat je 't prima hebt gedaan :) Ik vind persoonlijk het 'derde hokje' willen aankruisen als buitenstaander soms wat verwarrend omdat je weliswaar beiden bent maar maar 1 wil zijn, toch? Of wil je er juist een soort derde geslacht van maken waarbij je beiden blijft? Verder vind ik het allemaal helemaal duidelijk. Dank voor het invullen <3

remco0808 zei

Ik ben weliswaar één geheel, maar wel met beide entiteiten, dus M en V of zonder beide entiteiten. Dus ja, ik zie mezelf als een soort van derde geslacht.

Sonja van de Sande zei

Mooi geschreven/beantwoord.
Ik zou graag ook een derde hokje willen. Het zou voor veel mensen prettiger zijn.
Want wil ik wel in een hokje? Liever niet, maar als het moet dan graag in de O van onzijdig!
Ik vind dat je het zo mooi doet, je transformatie... En ik zie vaak de mooie vrouw voor mij op de foto die je ooit stuurde...
Het komt goed, niet in een week, maar ooit...

Claudia zei

Ik begrijp dat je jezelf zo ziet, dat vind ik bijzonder en lijkt me ook erg zwaar en vooral omdat het geen 'hokje' is voor velen lastig te begrijpen. Wil je dat ook blijven of is dit eerder omdat het nou eenmaal nu zo is? Vandaar mijn vraag :) dank voor het antwoord.

Chido Houbraken zei

Het eerste wat bij me opkwam toen ik de vragen las is dat het erg gericht is op vrouwen (make-up, kledinglijn, kinderen baren). Totdat ik me realiseerde dat je als transgender, in welke versie dan ook, een grote kans hebt met deze zaken geconfronteerd te worden.
Nu ik er over nadenk, realiseer ik me dat de vraag over hoofdkostwinnerschap weer de mannelijke kant moet vertegenwoordigen. Dat is nooit echt een issue voor mij geweest, dus misschien dat ik het daarom niet herkende.

Kortom, verwarring alom ;-)

remco0808 zei

Dag Chido, het grappige is echter dat het Gender Tag Project jiust uitgaat van alle mogelijke 'genders', dus zeker niet toegespitst op transgenders. Maar je observatie is m.i. inderdaad terecht... ofschoon het project juist wil breken met de traditionele indeling van M en V 😃

remco0808 zei

Ik denk dat dit inderdaad de positie is waar ik me prettig bij voel... Heeft minder te maken met 'dat het nu eenmaal zo is'. Althans, zo kijk ik er vandaag de dag naar; kan morgen weer anders zijn ;)

Marion zei

Dit was voor mij wel heel verhelderend om te lezen. Ik ken natuurlijk het woord transgender en ik volg je vooral op instagram met veel plezier, maar om nu wat meer te lezen over hoe het voor jou is vind ik wel heel erg fijn. Mooi ook om te lezen dat je ieder keer opnieuw een ontwikkeling doormaakt op weg naar het kunnen zijn van wie je nou echt van binnen bent.